Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ΜΟΨΑΤ»

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ΜΟΨΑΤ»
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/02/2024 15:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/02/2024 15:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
08/02/2024 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
631
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1429.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24PROC014209989
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
9ΡΥΡ46906Α-ΜΩ0 κ' 68ΓΠ46906Α-Θ0Γ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2438/02-02-2024
Αριθμός Απόφασης:
50η/31-01-2024
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Α ΟΨΣΑΤ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ΜΟΨΑΤ» (CPV 44621220-7), ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.800,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

ΑΔΑ ΨΒ2346906Α-ΥΥΝ

ΑΔΑΜ 24PROC014209989

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Κωδικοί CPV

  • (44621220-7): Λέβητες κεντρικής θέρμανσης

Υπό Προμήθεια Είδη